Stavební povolení

Správní poplatky na stavebním úřadě 2013

Ohodnotit tuto položku
(8 hlasů)
Správní poplatky na stavebním úřadě 2013

Správní poplatky na stavebním úřadě
Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

Položka 17

 
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území14)  
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Kč 1 000

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000
     
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území  
a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000
     
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5 000
6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000

Poznámky

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

_______________________________________

14)Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.15)§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.16)§ 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb."."


2. V části I položka 18 zní:

 

Položka 18

 
1. Vydání stavebního povolení  - vše o stavebním povolení  
a) ke stavbě pro bydlení15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci15) Kč 5 000
b) ke stavbě pro bydlení15) s více než 3 byty Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží

Kč 1 000

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000

e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000
     
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb Kč 5 000
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč 10 000
17.. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč 10 000

 

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není


Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky


1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.".

3. V části I položka 19 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

"Položka 19


Vydání rozhodnutí o vyvlastnění17)

Kč 5 000


______________________________________
17)Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).".4. V části I položka 20 včetně poznámky pod čarou č. 18 zní:

 

Položka 20

 
  Místní šetření nebo ohledání na místě  
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1 000
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2 000

 

Osvobození


Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky18).

Předmětem poplatku není


1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.

2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky


1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.

2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.

3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.

4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

______________________________________
18)§ 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.".

Číst 49939 krát

Související položky (podle značky)

 • Územní souhlas

  §96 Územní souhlas - stavební řízení
  Zjednodušené stavební řízení především pro malé stavby a stavební úpravy.

 • Jak vyplnit formulář ke stavebnímu povolení

  Zde se dozvíte jak vyplnit žádost o "stavební povolení".
  Popsány jednotlivé položky a co znamenají

 • Stavební povolení II.

  V předchozím díle jsme si řekli, kdy je potřeba stavební povolení. Kde najdeme stavební úřad, jaké jsou podmínky pro stavební parcely a také jak jednat se stavebním úřadem.

  V tomto díle si řekneme jakou dokumentaci sii musíte připravit pro stavební úřad a kde takovou dokumentaci získáte.

 • Stavební povolení I.

  Věříme, že většina z Vás ví co zhruba znamená stavební povolení. Každý si jistě řekne, že na základě stavebního povolení může stavět.

  Co však takové stavební povolení obnáší a jaké procedůry je třeba podstoupit, již každý neví.

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS